KATHA কথা
মৃণাল আকাশ মেধি & মনজিৎ ৰাজখোৱা
Published by Bornali Borgohain
Paintings by Manjit Rajkhowa
Assamese Poems by Mrinal Akash Medhi
LANGUAGE: ASSAMESE
Publication: Akhar Prakash
RS: 55

A Collection of Assamese Poems by Mrinal Akash Medhi and Paintings by Manjit Rajkhowa Published by Bornali Borgohain Akhar Prakash.